Postawy i obowiązki nauczyciela

Naczyciel

NaczycielChociaż obowiązki nauczyciela są wszystkim dobrze znane, to jednak mało, kto wie, jaki jest dokładny zakres jego kompetencji. Karta nauczyciela bardzo precyzyjnie określa wszystkie wymagania, jakie stawia się pracownikom na takim stanowisku. Przede wszystkim, mają oni przekazywać uczniom swoją wiedzę z zakresu przedmiotu, w jakim są specjalistami. Jednak poza tym ich zadaniem jest również wychowywanie podopiecznych.

Wbrew pozorom, wychowanie to nie ma być zależne od przekonań samego nauczyciela. Karta nauczycielska jasno stanowi, że proces wychowawczy ma odbywać się zgodnie z szacunkiem wobec innych ludzi, ojczyzny. Nauczyciele muszą szerzyć pośród swoich wychowanków idee równości i tolerancji, ale też wolności, do której każdy ma prawo. Nauczyciel powinien kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne.

Nauczyciel musi także dbać o zachowanie ładu w klasie. Zarówno wychowawca, jak i nauczyciel przedmiotowy powinien tak prowadzić zajęcia lekcyjne, by uczniowie przez cały czas prawidłowo, spokojnie się zachowywali, skupiając uwagę na temacie lekcji. Powinien umieć stać się autorytetem i w jak najlepszy sposób egzekwować od podopiecznych szacunek należny mu z racji wykonywanego zawodu.

Oprócz tego, nauczyciel, w tym szczególnie wychowawca, musi umieć nawiązać efektywny kontakt z rodzicami uczniów. Podejmując jakiekolwiek działania wobec uczniów jako klasy, jak i jako indywidualnych jednostek, zawsze musi kierować się zasadami wynikającymi z powierzonych mu obowiązków, a przy tym musi pozostawać w pełni obiektywny. Podczas oceniania nigdy nie może kierować się sympatią czy antypatią, lecz wyłącznie realnymi wynikami w nauce, a jeśli jest to ocena zachowania – obiektywnie ocenić postawę ucznia.