Wychowawca i jego rola w klasie

Wychowawca

WychowawcaWychowawca klasowy to osoba, która powinna nie tylko nauczać grupę uczniów, ale również wychowywać ich, m.in. poprzez przedstawianie im najważniejszych wartości, kształtowanie w nich określonych postaw, a następnie utrwalanie ich. Aby było to możliwe, w każdej szkole odbywają się zajęcia nazywane godzinami wychowawczymi, które są prowadzone właśnie przez wychowawcę klasy. Dzięki temu, w tygodniu pełnym nauki, znajduje się czas na pogadanki dydaktyczne bądź też luźne pogawędki na rozmaite tematy. Dzięki nim, obie strony mają szansę na poznanie wzajemnych opinii o wielu sprawach. Najlepiej, jeśli w ten sposób udaje się wychowawcy wprowadzać dzieci i młodzież w świat szeroko rozumianej etyki, przedstawiając im wartości oraz postawy, które należy przyjmować w dorosłym życiu.

 

To w rękach wychowawcy leżą również zadania stricte administracyjne. Ma on organizować klasę, a do tego pomagać jej w zachowaniu spójności, scalaniu jej. To wychowawca zajmuje się dziennikiem ocen, sprawdzając, czy wpisy pozostałych nauczycieli są prawidłowe. Dziennik powinien zawsze pozostawać pod kontrolą wychowawcy, który „rozlicza się” z niego już tylko przed dyrekcją szkoły. Oprócz tego, wychowawca wypisuje świadectwa oraz ma najważniejszych głos w ustalaniu ocen z zachowania.

 

Ponadto, wychowawca klasy musi pozostawać w stałym kontakcie z rodzicami swoich wychowanków. To on przekazuje im wszelkie informacje dotyczące postępów w nauce, podaje do ich wiadomości wyniki egzaminów, oceny semestralne oraz śródroczne czy też końcowe. Dodatkowo, powinien on tłumaczyć zasady panujące w szkole. W razie takiej potrzeby, wychowawca nawiązuje z rodzicami także kontakt telefoniczny bądź listowny.

 

Wychowawca powinien również zwracać uwagę na swoich podopiecznych jako na indywidualne jednostki. Jeżeli dostrzeże jakiekolwiek problemy w ich życiu, powinien na nie reagować, odsyłając ucznia do pedagoga szkolnego, wzywając rodziców i dowiadując się od nich, jakie czynniki mają wpływ na ich dziecko, ale i starając się podejmować inne kroki, najlepsze dla nieletniego. Wielokrotnie to właśnie wychowawca jako pierwszy dowiaduje się np. o patologii występującej w rodzinie, czy też o innych kłopotach swojego wychowanka.